Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de hoge energiekosten in de vorm van een subsidie. De subsidie is alleen beschikbaar voor woningen, niet voor, bijvoorbeeld, bedrijfsruimtes, garages of gemeenschappelijke voorzieningen. Voor VvE’s moet de aanvraag door of namens de VvE worden gedaan, niet door de individuele eigenaar.

Een algemene beschrijving van de regeling treft u hier aan.

Hoe en door wie wordt de aanvraag voorbereid?

Wanneer : vanaf week 21
Wie : Pro VVE Beheer

Namens de VvE’s die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, zal Pro VVE Beheer een uitvoerige aankondiging van de aanvraagprocedure toesturen aan de leden van VvE’s die een blokaansluiting hebben. Deze zal naar verwachting eind mei a.s. worden verzonden. Voor een juiste aanvraag wordt de leden ook gevraagd om na ontvangst van die brief, binnen drie weken (uitsluitend via het portaal) op te geven of en met hoeveel huurovereenkomsten zij hun appartement(en) (gedeeltelijk) verhuren.

Vervolgens zal Pro VVE Beheer de aanvraag doen middels een met de overheid afgesproken efficiënte en rechtstreekse bulkroute, buiten het reguliere aanvraagproces (via het portaal van de Belastingdienst) om.

Voortgangsberichten over de TTB in uw VvE worden na de eerste brief alleen via het portaal verstuurd, dus alleen aan eigenaars met een geregistreerd VvE-lidmaatschap in het portaal. Het is daarom van groot belang een portaalaccount aan te maken en uw VvE lidmaatschap te registreren! Hoe? Kijk onderaan deze pagina!

Toekenning van de subsidie

Wanneer : binnen 13 weken na aanvraag
Wie : belastingdienst en Pro VVE Beheer

Binnen 2 weken na de aanvraag krijgt Pro VVE Beheer per post een ontvangstbevestiging van de aanvraag. En maximaal 13 weken na de aanvraag krijgt de VvE een beschikking waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Ook kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Deze termijn kan eventueel met 13 weken verlengd worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan laat Pro VVE Beheer dat via het portaal weten.

Wanneer wordt het geld aan de VvE betaald?

Wanneer : binnen 2 weken na de datum van de beschikking
Wie : belastingdienst

Hoe wordt de tegemoetkoming onder de bewoners verdeeld?

Wanneer : zo spoedig mogelijk na ontvangst van het geld
Wie : Pro VVE Beheer

Als (een deel van) de tegemoetkoming is ontvangen, wordt verrekend met de eigenaars van de woonruimtes naar rato van de energiekosten die voor die woonruimtes met hen worden verrekend. Als sprake is van verhuur, moeten zij aansluitend verrekenen met hun huurders. Meer informatie ontvangen de eigenaars te zijner tijd.

Vragen?

Voorafgaande aan het moment dat Pro VVE Beheer contact met u heeft opgenomen over de start van het proces, is het niet zinvol om specifieke vragen te stellen.

Over de regeling:  hier treft u meer informatie aan

De volledige regeling:  de volledige regeling is hier te vinden

Vraag onder geen beding zelf de regeling via bovenstaande link aan; Pro VVE Beheer gebruikt een andere aanvraagprocedure!

Toegang tot portaal 2100?

Na de eerste brief gebruikt Pro VVE Beheer Portaal 2100 om voortgangsberichten te versturen. U heeft daarom een portaalaccount nodig waarbij het lidmaatschap van uw VvE(‘s) geregistreerd is.

 

Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen nader verklaard.

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen in de vorm van een subsidie compensatie krijgen voor de hoge energiekosten. De regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

Kan uw VvE aanspraak maken op de TTB?
Er is in uw VvE sprake van een blokaansluiting als bedoeld in de TTB indien (op hoofdlijnen) onderstaande criteria van toepassing zijn:

1. Er moet een minimaal aantal woonruimtes zijn aangesloten op de energie-aansluiting van uw VvE. Minstens:
b) 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
c) 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
d) 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte;
e) 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte, als uw energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie omschrijvingen hierboven.

2. De woonruimten waarvoor u de aanvraag doet, waren in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 officieel geregistreerd met een woonfunctie in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (en staan dus zo in het BAG-register). Of er stond in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 iemand ingeschreven als bewoner in de basisregistratie personen.

3. De prijs die u voor blokwarmte betaalt, ligt niet voor het hele jaar 2023 vast onder de maximale prijs van het prijsplafond voor energie. De precieze bedragen staan in de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen. U kijkt hiervoor naar de prijs in uw contract exclusief btw en energiebelasting.

4. Het energiecontract staat op naam van de VvE

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming indien de VvE voldoet aan de criteria?
De tegemoetkoming voor 2023 is verdeeld in 2 bedragen:

Voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn de bedragen van de tegemoetkoming:

  1. € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  2. € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
  3. € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  4. € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

Het bedrag voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Eind juni wordt bekend wat dit tarief is en wat hierdoor de tegemoetkoming is voor de tweede helft van 2023.

Hieronder staan alvast de bedragen die minimaal van toepassing zullen zijn voor de tweede helft van 2023:

  1. € 276,76 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  2. € 183,92 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
  3. € 116,18 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  4. € 77,33 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

De door de VvE ontvangen subsidie wordt verrekend met de eigenaars van de woonruimtes naar rato van de energiekosten die zij voor die woonruimtes gemaakt hebben.

De VvE krijgt als aanvrager ook een vergoeding voor de kosten om de tegemoetkoming te verrekenen met de energiekosten. Deze vergoeding wordt opgenomen in het bedrag van het eerste half jaar.

Extra geld voor huishoudens met blokelektriciteit

Huishoudens met blokelektriciteit hebben de € 190,- compensatie voor de energierekening in november en december 2022 niet gekregen. In de bovengenoemde bedragen voor de tegemoetkoming voor blokelektriciteit is daarom per zelfstandige woonruimte € 380,- en € 160,- per onzelfstandige woonruimte verwerkt. Deze bedragen verschillen, omdat onzelfstandige woonruimtes gemiddeld minder energie verbruiken dan zelfstandige woonruimtes.

Contact

Weten wat Pro VVE Beheer voor u kan betekenen? Voor meer informatie en/of offerte aanvragen kunt u contact op nemen via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in.

Bezoekadres: Ampèrelaan 4, 2289 CD Rijswijk
Postadres: Postbus 1220, 2280 CE Rijswijk
Onderhouds verzoeken Inloggen Portaal